top of page

קורס ממיקרוליט עד לפירמידה בהנחיית אריאלה אמר

 

ראשית התרבות החזותית מהפרהיסטוריה ועד למצרים העתיקה.

 

מבט על שחר ההיסטוריה, דרך התרבות החזותית והיצירה האנושית

(חפצים שימושיים, מגורים, מבני קבר ומקדשים).

קורס מהרומנסק לאמנות הגותית בהנחיית אריאלה אמר

 

בין אמנות נוצרית, מוסלמית ויהודית

(קורס המשך לשנה הקודמת)

 

סגנון הרומנסק בשיאו ומקורותיו האסלאמיים של סגנון חדש באירופה.

קורס בין המקומי לאוניברסאלי - מיתוס, סמל, ייצוג ומספר

בהנחיית אריאלה אמר

 

משחר ההיסטוריה יצר האדם ספורים ומיתוסים שמטרתן הייתה להבהיר את מהות העולם בו הוא חי, לפענח את תופעות הטבע, הסביבה והחיים.

 

בעולם בו הנסתר רב מהגלוי, נוצרו מערכות של אמונות, סמלים וייצוגים. חלקן תלויי תרבות והקשר היסטורי ואחרות אוניברסאליות.

במהלך הקורס נגדיר כל אחת מהתופעות וננסה לפצח את מהותם. נחשף למיתוסים של תרבויות שונות, נעמוד על המרכיבים המשותפים והשונים וננסה לעקוב אחרי תופעות של מפגש בין התרבויות.

נעקוב אחרי סמלים, התפתחותם וגלגוליהם בקרב עמים ותקופות שונות.

הרשמה

SIGN UP

Your details were sent successfully!

bottom of page